Skontaktuj się ze mną

Realne wsparcie w walce z epidemią

Realne-wsparcie-w-walce-z-epidemia

2020-03-30

Wybuch epidemii COVID-19 stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Prowadzone działania, głównie w szpitalach Wielkopolski, mające zminimalizować skutki przebiegu epidemii, wymuszają konieczność zagwarantowania przede wszystkim niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej, co skutkuje ogromnym obciążeniem finansowym tych jednostek. Część placówek ochrony zdrowia nie posiada wystarczających zasobów lokalowych i ludzkich do realizacji niniejszych badań. Potrzebują naszego wsparcia.

Przygotowujemy więc zbiorcze zakupy, głównie środków ochrony osobistej, bo te są najbardziej oczekiwane, dla wszystkich wielkopolskich szpitali. Będziemy się też starali zakupić respiratory. Szpitale biorące bezpośrednio udział w zwalczaniu epidemii będą też otrzymywać indywidualne wsparcie.

 Po konsultacjach z Komisją Europejską i szybkim wyrażeniu przez nią zgody na przesunięcia środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 26 marca decyzję o zmianach w tym Programie, które pozwalają natychmiast przesunąć ok. 63 mln złotych środków unijnych na inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w naszym województwie. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 30,3 mln złotych, a mamy już obiecane, że może to być wyższa kwota.

W ramach tego projektu  zostanie kupiony niezbędny sprzęt oraz/lub przeprowadzone będą niezbędne prace remontowo-budowlane w związku z wystąpieniem koronawirusa na terenie naszego wielkopolskiego. Najważniejszy wydaje się zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym testów), środków ochrony jednorazowej oraz prace remontowo-budowlane związane np. z adaptacją pomieszczeń, a także budową tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką. A to wszystko, by zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne w Wielkopolsce.

To po pierwsze. Po drugie –  kolejne 30,3 mln złotych, których także może być więcej, zostanie przeznaczonych na działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków tej epidemii. To z kolei są pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ten projekt zakresem rzeczowym obejmuje zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz  materiałów diagnostycznych i medycznych. Chodzi o sprzęt jednorazowego użytku, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, usług remontowo-budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń na cele walki z chorobą COVID-19. Nie można też zapomnieć o wynagrodzeniu personelu, w tym w szczególności medycznego, a także zakupie  odczynników i materiałów medycznych, badań, testów oraz innych zakupów bieżących. Wszystkie potrzeby zostały  zgłoszone przez szpitale, placówki lecznicze oraz inne jednostki działające na terenie Wielkopolski.

Obydwa projekty są w szybkiej ścieżce przygotowywania. Aktualnie prowadzone są konsultacje z placówkami ochrony zdrowia – chodzi o określenie priorytetowych obszarów wsparcia, w celu zapewnienia największej skuteczności podejmowanych działań.

Beneficjentem obydwu projektów (realizowanych w trybie pozakonkursowym) jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, natomiast realizatorami będą bezpośrednio placówki medyczne podejmujące działania zmierzające do łagodzenia i walki ze skutkami epidemii wirusa COVID-19. Obydwa projekty rozpoczną się w kwietniu i będą realizowane do  końca  2020 roku.

Podjęliśmy także decyzję o przekazaniu 2,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ale także na środki ochrony osobistej dla pracowników tego szpitala. Z tych pieniędzy będą wykonane  oznaczenia w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wśród osób poddanych kwarantannie zgodnie z rekomendacjami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz wśród pracowników medycznych szpitali klinicznych zgodnie z rekomendacjami WHO. Projekt zakłada wykonanie ok. 2 tysięcy testów, przy czym jednostkowy koszt badania oszacowano na 400 złotych. Daje to w skali miesiąca kwotę 800 tysięcy złotych na koszty bezpośrednie związane z realizacją oznaczeń. Zostanie uzupełniony sprzęt medyczny laboratorium diagnostycznego dedykowanego do oznaczeń wirusa SARS-CoV-2, a także niezbędny sprzęt dla szpitala potrzebny do zwalczania COVID 19.

Z myślą o tym, by lekarze mogli skutecznie walczyć z epidemią COVID-19, podjęliśmy decyzję o przekazaniu po 300 tysięcy złotych dla naszych wojewódzkich szpitali w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe, czyli w sumie 1 mln 200 tysięcy złotych. To wsparcie finansowe kierujemy do naszych placówek zdrowia z myślą o zabezpieczeniu bieżącej ochrony osobistej personelu medycznego. Z kolei naszemu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu pomożemy w zakupie aparatu do ekstrakcji kwasów nukleinowych, przekazując 80 tysięcy złotych, co zwiększy przepustowość wykonywania testów na koronawirusa. 

Natomiast 100 tysięcy złotych wesprze Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w działaniach, prowadzonych w związku z tworzeniem zestawu do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Instytut ma już gotowy prototyp, teraz czas na jego upowszechnienie. Obecnie dopinane są kwestie jak najszybszego uruchomienia produkcji. Wiąże się to z wydatkami z tytułu walidacji zestawu i jego optymalizacji do powszechnego użytku w laboratoriach diagnostycznych. Dzięki wsparciu finansowemu dostępność do testów znacząco wzrośnie, co jest głównym zaleceniem WHO.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.