Skontaktuj się ze mną

Wsparcie unijne z WRPO 2014+ na ochronę przyrody i edukację ekologiczną

Wsparcie-unijne-z-WRPO-2014-na-ochrone-przyrody-i-edukacje-ekologiczna

2020-12-02

Podpisałem cztery umowy na dofinansowanie unijne przedsięwzięć, które realizować będą gminy Rokietnica, Pleszew i Komorniki oraz Powiat Gnieźnieński. W sumie unijne wsparcie dla tych beneficjentów wyniesie blisko 3,7 mln złotych. Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ dotyczy projektów związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną (Poddziałanie 4.5.4). Pokazujemy kolejny obszar interwencji unijnej. Ten związany jest z ochroną i zachowaniem środowiska naturalnego, w tym edukacją ekologiczną. Takie działania, choć ich efekty nie zawsze widoczne są od razu, tu i teraz, zaprocentują niewątpliwie dla przyszłych pokoleń.

Gmina Rokietnica zrealizuje projekt pn. „FABRYKA EKOLOGÓW - edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” o wartości ponad 2,4 mln zł. Z kolei gmina Komorniki planuje przeznaczyć unijne pieniądze na projekt „Działalność ekologiczna w Gminie Komorniki”, którego łączna wartość wynosi blisko 272 tys. zł. Miasto i Gmina Pleszew pracuje nad  projektem „EKO Pleszew” o wartości ponad 1,2 mln zł, a Powiat Gnieźnieński podjął się realizacji przedsięwzięcia pn. „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej” za blisko 2 mln zł. 

Warto zaznaczyć, że pula środków unijnych, którą Zarząd Województwa rozdysponował w  ramach WRPO 2014+ na działania, których celem jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami wynosi blisko 44,5 mln złotych, na co składa się wsparcie na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (Poddziałanie 4.5.1), opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (Poddziałanie 4.5.2), ochrona różnorodności biologicznej (Poddziałanie 4.5.3 ) oraz prowadzenie edukacji ekologicznej (Poddziałanie 4.5.4).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie  są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne oraz jednostki naukowo-badawcze posiadające osobowość prawną.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.