Skontaktuj się ze mną

Nie tylko na dzisiaj

Podstawą naszych działań jest  „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020”, uwzględniająca - poprzez dokonywane aktualizacje - to, co dzieje się na świecie i w Polsce, miedzy innymi przebieg i skutki globalnego kryzysu gospodarczego. Strategia formułuje wizję regionu do roku 2020. Zakłada ona, że docelowo  w Wielkopolsce efektywnie wykorzystywany będzie przede wszystkim potencjał wewnętrzny, powstanie korzystny klimat dla innowacji i współpracy, fundamentami będą edukacja, „zielony” aspekt rozwoju, otwarcie na świat. W sferze społecznej włączenie, mobilność, sprawne zarządzanie regionem.

 Z tak określonej wizji wynika misja województwa - między innymi potrzeba skupienia wszystkich wokół działań na rzecz konkurencyjności regionu, wzmacnianie jego spójności, potencjału gospodarczego, społecznego, kompetencji mieszkańców. To zadanie dla nas wszystkich.